آموزشگاه موسیقی پدر

فریبا صباح فر

مدرس خلاقیت هنری

روزهای حضور
شنبه، یکشنبه، پنجشنبه
پیشینه هنری
کارشناس ارشد هنر-وهنر درمانی و رفتار درمانی کودکان و خلاقیت در هنر سابقه تدریس از سال 1380 مدرس دانشگاه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی