آموزشگاه موسیقی پدر

ایرج تشرفی

مدرس گیتار

روزهای حضور
سه شنبه
پیشینه هنری
اجرای کنسرت های متعدد در خارج وداخل کشور
مدرس آموزشگاه های معتبر موسیقی
دارنده مدرک کنسرواتوار موسیقی جهانی
شیوه تدریس ایشان مبتنی بر اصول علمی موسیقی و به صورت آکادمیک توام با آموزش تئوری موسیقی می باشد.و با 37سال سابقه تدریس
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی