آموزشگاه موسیقی پدر

آرش آسترکی

مدیر آموزشگاه و مدرس آواز سنتی

روزهای حضور
پیشینه هنری
برگزار کننده 7 دوره کنسرت هنرجویی
مدیر آموزشگاه و مدرس آواز سنتی و صداسازی و مربی کارگاه فن بیان
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی